Institute of Nanotechnology
Abishek Sarkar

Abhishek Sarkar

  • Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
    Institute of Nanotechnology
    Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
    76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany