INT | Nanostructured Materials
Mitarbeiter
Portrait Name Title Phone E-Mail
Felix Neuper
+49 721 608-28687 felix neuperIcp7∂kit edu
Jaehoon Jeong
+49 721 608-28910 jaehoon jeongJrb4∂partner kit edu
Surya Abhishek Singaraju
+49 721 608-26978 surya singarajuGwn8∂kit edu
Ben Breitung
Dr. +49 721 608-23109 ben breitungSeh4∂kit edu
Gabriel Cadilha Marques
Dr. +49 721 608-26963 gabriel marquesQqg5∂kit edu
R. Kruk
Dr. +49 721 608-25916 robert krukDau7∂kit edu
Tessy Theres Baby
Dr. +49 721 608-28973 tessy babySof7∂kit edu
Horst Hahn
Prof. Dr.-Ing. +49 721 608-26351 horst hahnBvr4∂kit edu