Portrait picture of Vitalii Shekhovtsev Vitalii Shekhovtsev, KIT